Gå direkt till huvudinnehåll

Norrenergi och Sundbybergs stad samordnar projekt på Golfängarna

Norrenergi och Sundbybergs stad samverkar i två projekt för att förbättra fjärrvärmenätet och samtidigt trafiksäkra och tillgängliggöra gång-och cykelbanan. Genom att samordna våra projekt undviker vi att Golfängarna påverkas vid flera tidpunkter.

Vi säkrar värmen

Under marken där du går breder vårt gemensamma fjärrvärmenät ut sig. Där strömmar vi varmt vatten för att kunna förse dig med värme och varmvatten. Cirka 90 procent av alla som bor i Sundbyberg får sin värme från oss – värme som till största del är återvunnen och förnybar. 

Fjärrvärmeledningen till Ör förnyas

Fjärrvärmeledningen genom Golfängarna till Ör är mer än 50 år gammal och det har blivit dags att byta ut den mot en helt ny. På så sätt kan vi undvika läckor och säkra att alla har det varmt hemma och skönt varmvatten i duschen.

Vad innebär det för dig som vistas på Golfängarna?

För att kunna lägga ner nya rör behöver vi gräva upp marken på två sträckor. Den ena sträckan är 180 meter lång och 6 meter bred, den andra 50 meter lång och 2 meter bred. Området inhägnas med byggstängsel och skyddsbarriärer. Arbetsområdet minskas ned vartefter arbetet blir klart.

Gång och cykeltrafik längs med arbetsområdet leds om till södra sidan av sjön men ambitionen är att öppna upp den södra vägen längs med sjön så snart som möjligt.
Från Ursviksvägen anläggs en byggväg för bland annat lastbilstransporter till arbetsområdet. Vid behov använder entreprenören flaggvakt för att stoppa gång- och cykeltrafik.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj 2024. T

Gång- och cykelvägen på Golfängarna trafiksäkras

Golfängarna är Sundbergs hjärta, här kan stadens invånare komma närmare naturen. Gång- och cykelstråket är en viktig förbindelsepunkt mellan Hallonbergen/Ör och den centrala delen av Sundbyberg. Det används av både pendlare och flanörer. Topografin på Golfängarna skapar möjligheter för cyklister och motordrivna fordon att komma farande i höga farter. Det vill Sundbybergs stad förhindra genom att skapa både utrymme och ett tryggt vistelserum för alla. 

Lekplatsen vid Golfängarna är ett populärt besöksmål för skolor och förskolor, det är därför ytterst viktigt att förbättra tillgängligheten och trafiksituationen. Den södra entrén till Golfängarna från Vackra vägen har en gång-och cykelbana på sex meter varav endast en meter är avsedd för gående. Nu kommer gångbanan att tydligt separeras från cykelbanan med linjemålning, samtidigt som bredden på gångbanan ökar och cykelbanan smalnas av.

Befintlig gång-och cykelbro är rötskadad och i stort behov av byte. Även den breddas för att maximera trafiksäkerheten och tillgängligheten för stadens gående och cyklister. Femvägskorsningen intill lekplatsen smalnas av för att dämpa hastigheten samtidigt som linjemålningar tydligt visar att både gående och cyklister färdas där. 

Arbetena beräknas vara klara i slutet av maj 2024. Du kan läsa mer på Sundbybergs hemsida