Gå direkt till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse för Norrenergis webbplats

Vi på Norrenergi lanserade nyligen en helt ny webbplats. Vi vill förstås att så många som möjligt ska kunna använda den och ta till sig informationen, oavsett funktionsnedsättning. Att göra norrenergi.se tillgänglig för alla är ett pågående arbete. På den här sidan beskriver vi:

  • hur vår webbplats lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • vilka brister webbplatsen har och hur vi arbetar med dem
  • hur du kan kontakta oss för att begära innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Denna redogörelse uppdaterades senast den 12 juli 2021.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vårt mål är att leva upp till kraven på tillgänglighet genom att följa den internationella standarden WCAG 2.1 (WCAG = Web Content Accessibility Guidelines). Just nu är vår webbplats delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. För att identifiera de delar som inte är helt tillgängliga genomför vi därför en extern genomlysning av webbplatsen. På så sätt kan vi fånga upp och åtgärda det som inte är tillgängligt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill alltid försöka göra norrenergi.se så bra och tillgänglig som möjligt. Efter att webbplatsen nu har genomgått en ny genomlysning publicerar vi därför denna uppdaterade redogörelse med de brister som identifierats. Om du ändå upptäcker någon brist som inte är beskriven på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, vill vi gärna att du hör av dig så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss på registrator@norrenergi.se.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Behöver du innehåll från norrenergi.se som inte är tillgängligt för dig på vår nuvarande webbplats? Välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig. Vi försöker besvara dina frågor inom två arbetsdagar. Hör av dig till oss via e-post till registrator@norrenergi.se eller telefon 08-475 04 40. Lite längre ner på sidan hittar du också ett kontaktformulär som du kan använda.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi på Norrenergi uppfyller kraven eller hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi vet att norrenergi.se inte helt och hållet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här nedan listar vi det innehåll som inte, eller bara delvis, möter kraven i lagen.

Innehåll som inte är tillgängligt

Under varje del finns angivet vilken eller vilka riktlinjer inom WCAG som bristen härrör till.

Vi är medvetna om följande brister:

Bristfälliga alternativa texter till bilder och figurer

Delvis godkänt:
Flera bilder har inte tillräckligt utförliga alternativa texter för att ge personer med nedsatt syn en tydlig beskrivning av vad bilden föreställer. Exempel på detta är kartor på fjärrvärme och fjärrkyla samt ikoner på energitjänster.

[WCAG 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text]

Videor och rörligt material

Inte godkänt:
En del videor saknar alternativ till förinspelat ljud. Det innebär att personer med nedsatt hörsel inte kan ta till sig innehållet.

[WCAG 1.2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video]

Vissa videor saknar syntolkning, textning och alternativ text. Tillsammans kan detta göra videorna om än inte helt otillgängliga, så i alla fall svårtolkade för personer med synnedsättning.

[WCAG 1.2.2 Text inspelad rörlig media]

[WCAG 1.2.5 Syntolka videoinspelningar]

[WCAG 1.2.3 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar]

Innehållsstruktur

Delvis godkänt:

Användarna har i stort sett möjlighet att ta till sig informationen utan CSS (stilmallar), men en del texter bör ses över. Ett exempel är ”klicka på länken under bilden” – en sådan instruktion blir svår för användare som inte kan se bilden (gäller till exempel sidan ”Så fungerar vår värme”).

[WCAG 1.3.3 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken]

Formulärfält

Inte godkänt:

Det är viktigt att inmatningsfält får rätt typ i koden för att användaren ska kunna ange rätt typ av information som exempelvis e-postadress eller lösenord. Vissa formulär på sidan saknar korrekt uppmärkning i CMS:t enligt type=”tel”, input type=”email” och så vidare.

[WCAG 1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden]

Navigering och innehåll

Delvis godkänt:

Personer som använder hjälpmedel måste förstå vilken information de ska fylla i eller var en knapp leder. På vissa länkar på sidan stämmer den maskinläsbara etiketten inte överens med den synliga texten och det står bara till exempel ”Här”. Dessa länkar är försedda med en alternativ text som förklarar vart länken leder, vilket ändå underlättar tillgängligheten.

[WCAG 2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter]

Pdf:er och dokument

Delvis godkänt:

Prislistor och avtalsvillkor är godkända men flera andra dokument är inte taggade för att ange de olika delarnas roll på ett korrekt sätt, vilket gör det svårt för funktionsnedsatta användare att förstå tabellens uppbyggnad. Tabellerna bör bland annat ha definierade rubriker och innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn (exempel: en rad ska inte ha fyra kolumner och en annan rad fem kolumner, samt motsvarande förutsättningar för kolumner).

[WCAG 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll]

Delvis godkänt:

Användarna kan navigera på webbplatsen med hjälp av meny, footer och sök. Funktionen saknas dock i dokument eftersom de inte är taggade på rätt sätt. För personer som använder skärmläsare eller andra hjälpmedel blir det svårt att uppfatta bland annat ordningsföljd och läsordning på sidan.

[WCAG 1.3.2 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla]

[WCAG 2.4.3 Gör en logisk tab-ordning]

[WCAG 2.4.5 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera]

Delvis godkänt:

Användaren har möjlighet att hoppa över återkommande innehåll på webbplatsen, men denna funktion saknas i flera dokument eftersom de inte innehåller några bokmärken eller är taggade för att ange läsordning.

[WCAG 2.4.1 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll]

Delvis godkänt:

Webbplatsen innehåller flera dokument med viktig information, exempelvis prislistor, som inte uppfyller kraven för minsta kontrastvärde, vilket är 3:1.

[WCAG 1.4.3 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund]

Delvis godkänt:

På webbplatsen finns flera dokument där sidtitlar inte är tillräckligt beskrivande eller saknas helt.

[WCAG 2.4.2 Skriv beskrivande sidtitlar]

Delvis godkänt:

Flera dokument saknar beskrivande rubriker och etiketter för det innehåll de ska representera.

[WCAG 2.4.6 Skriv beskrivande rubriker och etiketter]

Felmeddelanden

Inte godkänt:

En användare måste förstå var ett fel finns, vad det innebär och hur det kan rättas till. Vissa inmatningsfält i formulär på webbplatsen saknar korrekt roll, vilket innebär att innehållet inte valideras korrekt och användaren får heller inte förslag på hur felet kan åtgärdas.

[WCAG 3.3.1 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt]

[WCAG 3.3.3 Ge förslag på hur fel kan rättas till]

Övrigt

Alla komponenter i användargränssnittet är kontrollerade och ska fungera med hjälpmedel. Kravet kan ändå inte uppfyllas eftersom väsentlig information på webbplatsen enbart finns i pdf:r.

[WCAG 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel]

Så planerar vi att åtgärda bristerna

Vi på Norrenergi arbetar löpande med tillgängligheten på vår webbplats på flera sätt, bland annat:

  • Vi förbättrar pdf:er och andra dokument löpande
  • Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten i formulär och liknande
  • Vi arbetar med kompetenshöjande insatser.

Så har vi testat webbplatsen

Efter att inledningsvis ha gjort en egen självskattning (intern testning) av norrenergi.se, har vi även låtit externa experter göra en grundlig tillgänglighetsanalys av webbplatsen.

Kontakta oss om tillgängligheten på vår webbplats

Vänligen fyll i formuläret nedan om du vill kontakta oss om tillgängligheten på vår webbplats.

Kontakta oss om tillgängligheten på vår webbplats